قوانین وبگاه و سامانه پنل پیامک انبوه پاد ویرا پیامک

قوانین و مقررات وبگاه و سامانه پاد ویرا پیامک به شرح ذیل است که کاربران عادی و نمایندگان زیرمجموعه ملزم به رعایت آنها می باشند:

 1. سامانه بصورت ارسال یا دریافت پیام کوتاه تحت وب می باشد که نسبت به انتخاب نوع پنل (نقره ای، طلایی، سازمانی ، نمایندگی(بیزینس)، امکانات و سطح دسترسی کاربران متفاوت است.
 2. مدت انقضای پنل از تاریخ ثبت نام به مدت یکسال یا تا تاریخ انقضای درج شده در پروفایل در سامانه پنل پیامک انبوه پاد ویرا پیامک معتبر می باشد؛ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرت رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺰﺑﻮر، ﻗﺮارداد با پرداخت هزینه تمدید، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  • هزینه تمدید، 50 % از هزینه کل پنل فوق الذکر میباشد که بدیهی است قیمت کل پنل بنا به قیمت بروز و آپدیت اعلام شده در سایت پاد ویرا پیامک به نشانی payamak.padvira.co میباشد.
  • هزینه تمدید در صورت غیرفعال بودن پنل دریافت میگردد. غیرفعال بودن پنل به معنای ؛ ارسال کمتر از 12000 ارسال در سال (به عبارتی 1000 ارسال در ماه) می باشد. و چنانچه هر کاربر در سال معادل یا بیشتر از 12000 ارسال در سال داشته باشد ، پنل او بصورت رایگان به مدت یکسال دیگر تمدید میگردد.
  • درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ کاربر اﻣﮑﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ پاد ویرا پیامک ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ی فیزیکی ﻗﺮارداد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ پاد ویرا پیامک ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺮﺑﻮطه را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺴﺖ و تنظیم قرارداد فیزیکی ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ی کاربر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
  • هزینه تنظیم قرارداد فیزیکی 35درصد افزون بر هزینه کل می باشد.
 3. مبلغ دریافت و ثبت نام پنل و سرویس دهی که شامل هزینه ثابت و متفرقه به شرح ذیل می باشد:
  • ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺎﺑﺖ : ﻫﺰﯾﻨﻪ اراﺋﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ کاربری نسبت به نوع پنل مطروحه در بند یک متفاوت می باشد و در سایت رسمی پاد ویرا پیامک به صورت صریح درج شده است و که کاربر موظف است در زمان ثبت نام در سایت پاد ویرا پیامک به نشانی https://payamak.padvira.co هزینه را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ پرداخت ﻧﻤﺎﯾﺪ.
   • بهای دریافت ارائه سرویس جدید از جمله خرید شماره اختصاصی و غیره ، طی صورت حساب و تسویه حساب جداگانه ای پس از ثبت نام و پرداخت هزینه پنل پیامک انبوه، توسط پاد ویرا پیامک مشخص یا با لاگین در سامانه قابل مشاهده است. البته هزینه های خطوط اختصاصی در سامانه درج شده است و بدیهی است تخصیص شماره های مزبور پس از پرداخت هزینه ها بصورت آنلاین در سامانه پاد ویرا پیامک به نشانی (https://payamak.padvira.co/login) انجام می پذیرد.
   • ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻤﺎره اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در سامانه و در ﻗﺴﻤﺖ عملیات حساب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
   • ﺷﻤﺎره ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮده و کاربر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر و پاد ویرا پیامک اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد، ﺷﻤﺎره را ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
   • در ﺻﻮرت اراﺋﻪ ﺷﻤﺎره ﻋﻤﻮﻣﯽ، اﯾﻦ ﺧﻄﻮط اﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮده و پاد ویرا پیامک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻫﺎ را ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﻪ صلاحدید حذف نماید.
  • هزینه متغیر : ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل ﻫﺮ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده . بدیهی است که این هزینه بروز و به صورت روزانه در سایت پاد ویرا پیامک به نشانی https://payamak.padvira.co قابل مشاهده است.
   • ﻫﺰﯾﻨﻪ شارژ پیامک در ابتدا؛ در زمان ثبت نام ازبین چند گزینه انتخابی، توسط کاربر انتخاب و پرداخت می گردد.
   • هزینه شارژ حساب در دفعات دوم به بعد؛ به صورت نقدی و آنلاین بوده و در سامانه پاد ویرا پیامک صورت می پذیرد.
   • در صورت تغییر قیمت ها و هزینه هایی از قبیل تعرفه های دولتی ، تعرفه های اپراتورهای پیامکی و غیره ، تعرفه های اعلام شده در وبگاه یا سامانه، از همان تاریخ با همان تناسب افزایش یا کاهش خواهد یافت.
   • قیمت های اعلام شده خالص بوده و هرگونه هزینه مالیات و بیمه به عهده کاربر می باشد. ضمنا پاد ویرا پیامک ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ﮐﺴﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮارض ﻓﺮوش ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻮق اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
   • طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و با توجه به بند الحاقی تبصره 15 لایحه بودجه سال 99، 10 ریال به هزینه متغیر افزوده خواهد شد.
 1. نحوه ورود کاربر به سامانه : کاربر مجاز است از طریق لینک به نشانی (https://payamak.padvira.co/login) و یا از لینک های درج شده در سایت پاد ویرا پیامک به نشانی https://payamak.padvira.co استفاده نماید.
 2. تعهدات خریدار (کاربر) :
 • مسئولیت کلیه متون و محتوای پیام های ارسالی به عهده کاربر می باشد و کاربر، پاد ویرا پیامک را از هرگونه ادعا، خسارت و یا شکایتی در این ارتباط مصون و مبری می دارد.
 • ﮐﺎرﺑﺮ درﺻﻮرت ارﺳﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف، ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری ﮐﺸﻮر و ﻋﺮف ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﺴﺪود ﺷﺪه و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺎزﮔﺸﺖ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪارك ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ارﺟﺎع داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
 • کاربر باید به سن قانونی رسیده باشد و در هنگام ثبت نام، کارت ملی/شناسنامه را در سامانه پاد ویرا پیامک آپلود نماید.
 • کاربر ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺷﻨﺎس نمی باشد (ﭘﯿﺎم ﻧﺎﺷﻨﺎس ﭘﯿﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﭘﯿﺎم در زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﺒﺎﺷﺪ)؛ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﺎﺷﻨﺎس از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺴﺎرات وارده و ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه از ﺳﻮی اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ پاد ویرا پیامک ﺑﻪ ﻋﻬﺪه کاربر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و پاد ویرا پیامک از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 • کاربر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی اﺑﻼﻏﯽ از ﺳﻮی اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ارﺳﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎم از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺠﺎری و… ﺑﻪ ﻋﻬﺪه کاربر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﻪ دریافت کننده نهایی پیام و… وارد ﺷﻮد، کاربر ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮای پیام های ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ، دریافت کننده پیام، متحمل پرداخت شارژ شود، کاربر ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان آن می باشد.
 • کاربر، مسئول آثار سوء ناشی از ارسال پیامک برای مشتریان می باشد و جبران خسارت وارده که از سوی دستگاه های بازرسی و نظارتی اعلام می شود، بر عهده کاربر خواهد بود.
 • کاربر موظف است برای خرید شماره اختصاصی اطلاعات دقیق و صحیح خود را به پاد ویرا پیامک اعلام نماید و در صورتیکه کاربر اطلاعات نامعتبر و اشتباه اعلام کند، پاد ویرا پیامک می تواند سامانه مربوطه را مسدود و در صورت تکرار، سرویس دهی را بدون پرداخت هیچگونه وجهی به کاربر، به صورت یک طرفه فسخ نماید.
 • کاربر موظف به رعایت کلیه قوانین دولت الکترونیک از قبیل قوانین امنیتی اینترنت، قوانین امنیتی سیستم های اطلاعاتی کامپیوتر PRS و قوانین محرمانگی اینترنت می باشد؛ در غیر اینصورت ضمن پاسخگویی بایستی جبران خسارت وارده را بنماید.
 • کاربر نباید نسبت به ارسال هیچگونه پیام های تجاری ناخواسته بدون رضایت قبلی دریافت کنندگان انتهایی پیام اقدام نمایید. بدیهی است مسئولیت ارسال هرگونه پیام تجاری برای افراد مقصد بدون رضایت قبلی آنها به عهده کاربر می باشد و پاد ویرا پیامک در این خصوص هیچ مسئولیتی ندارد.
 • ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺎم های ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﯾﺎ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ارﺳﺎل ﺑﺎ ﺧﻂ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ (اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ) جریمه هاﯾﯽ پیش بینی نماید، کاربر ضمن پاسخگویی ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾمه ها در ﺻﻮرت ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن می باشد.
 • کاربر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪودﯾت های ﺷﺒﮑﻪ و SMS-Center را در اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾس ها در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
 • ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻠﯿﻪ آﺛﺎر ﺳﻮء ﻧﺎﺷﯽ از ارﺳﺎل پیام های کاربر ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺟﺒﺮان ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺴﺎرات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﯿﻪ دیتگاه های ﺑﺎزرﺳﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ، ﺑﻪ ﻋﻬﺪه کاربر ﺑﻮده و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ پاد ویرا پیامک ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 • پاد ویرا پیامک ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم و ﯾﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮدن پیام ها و ﯾﺎ ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ارﺳﺎل ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 • کاربر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ در ﺣﻮزه ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺠﻮز ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 • کاربر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺿﻮاﺑﻂ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ در ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ پاد ویرا پیامک، ﮐﺎرﻣﻨﺪان آن، ﺗﻼش برای دﺳﺘﮑﺎری سامانه در هر مورد (تغییر ﺗﻌﺮﻓﻪ، ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻤﺎره و…)، دستکاری در اصل مدارک ارسالی، رعایت نکردن بندهای قوانین و… ﺗﻮﺳﻂ کاربر، این سرویس دهی پیامکی بصورت یک طرفه فسخ شده و هیچگونه وجهی ﺑﻪ کاربر ﻋﻮدت داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
 • کاربر متعهد می گردد محتوای تمام پیام های ارسالی از تمامی خطوط فعال شده خود را با اصول زیر مطابقت نماید و در صورت ایجاد تخلف، مسئولیت کلیه عواقب و آثار احتمالی بر عهده کاربر بوده و خسارات وارده را جبران خواهد نمود.
 • ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﻦ اﺳﻼم و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﺗﻀﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 • ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻮﯾﺶ اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﮕﺮدد.
 • ﻣﺨﻞ ﻧﻈﻢ و آراﻣﺶ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 • ﺑﻪ اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺳﯿﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ.
 • ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﺻﻮل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 • کاربر موظف است برای ارسال یک میلیون پیام و یا بیشتر، 24 ساعت قبل و تا سقف پانصد هزار پیام را 8 ساعت قبل از ارسال به پاد ویرا پیامک اعلام نماید.
 • ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﻮاره در اﺧﺘﯿﺎر پاد ویرا پیامک ﺑﻮده و ﺻﺮﻓﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﺑﻪ کاربر اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻫﯿچگونه ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ پاد ویرا پیامک را ﺑﺮای کاربر اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
 • کاربر در ارسال پیام های تجاری نباید از Header های فریبنده جهت مخفی نمودن هویت فرستنده استفاده نماید و همچنین نباید از عناوین موضوعی اشتباه یا گمراه کننده استفاده نمایید.
 1. سایر شرایط :
  • شماره پیامک برای موارد زیر قابل استفاده نمی باشد:
   • خدمات جهت جمع آوری اعانه، صدقه، خیریه، نیکوکاری و موارد مشابه
   • اﺧﺬ وﺟﻪ و داد و ﺳﺘﺪ ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ (M-Commerce)
   • ﺷﺎرژ ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻃﺮف پاد ویرا پیامک
   • ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺘﻮی و رﺳﯿﺪن آن به مقصد را تضمین نماید
   • ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﺎم و ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﯾﺮ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ
   • اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ، ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز
   • اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺘﻮای ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
   • ﻓﺮوش ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ
  • کلیه اطلاعاتی که پاد ویرا پیامک نزد کاربر دارد اعم از تعرفه ارائه شده، امکانات سامانه و… محرمانه بوده و کاربر مکلف به حفظ اسرار و اطلاعات پاد ویرا پیامک می باشد. کاربر در صورت تخلف، مسئول جبران خسارات وارده به پاد ویرا می باشد.
  • در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت، کاربر ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺎرض ﺷﺪه را ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ هر دو ﻃﺮﯾﻖ همزمان؛ به ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ padviraco@gmail.com و همچنین تیکت در سامانه، ﺑﻪ پاد ویرا پیامک اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
   • مدت زمان رفع مشکل اعلام شده بستگی به نوع مشکل و همچنین ایام هفته دارد؛ مثلا رفع مشکل در ایام تعطیل زمانبر می باشد و کاربر متعهد میشود جهت رفع مشکل صبوری نماید.
  • در صورتیکه به علت بروز مشکلات یا شرایط بحرانی اعلام شده از سوی شرکت های اپراتور تلفن همراه کشور و یا سایر مراجع ذیصلاح و قانونی، پاد ویرا پیامک مجبور به وضع محدودیت هایی از قبیل تغییر در زمانبندی انتقال پیامک های مربوط به کاربر و یا دیگر محدودیت ها گردد، کاربر ضمن پذیرش شرایط و محدودیت های جدید، موظف به رعایت زمان بندی و یا هرگونه محدودیتی در راستای استفاده از سامانه می باشد.
  • کاربر با ثبت نام و پذیرش اﯾﻦ قوانین ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﺧﻄﻮط ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اول و اﯾﺮاﻧﺴﻞ آﮔﺎه ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ از اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﻣﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﻋﻮاﻗﺐ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه کاربر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
  • کاربر حق واگذاری پنل خود را تحت هیچ عنوان و شرایطی ولو به وکالت یا کاربری یا مشارکت و… به غیر ندارد. .در ﻏﯿﺮ اینصورت ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات و ﺿﺮر و زﯾﺎن های وارده ﻃﺒﻖ ﺗﺸﺨﯿﺺ پاد ویرا پیامک می باشد.
 1. حوادث غیر مترقبه (فورس ماژور) :

ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ فورس ماژور از ﻗﺒﯿﻞ بیماری، ﺟﻨﮓ، اﻋﺘﺼﺎب، آﺗﺶ ﺳﻮزی، زﻟﺰﻟﻪ، ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ یا سرور، وضع قوانین و ﻣﻘﺮرات دوﻟﺘﯽ، تحریم، نوسانات ارز و قیمتها و غیره ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات سرویس دهی را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ، سرویس دهی ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ در ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از رﻓﻊ اﯾﻦ ﺣﻮادث، اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ پاد ویرا پیامک ﻧﺨﻮاﻫﺪ شد.

 1. رفع مسئولیت :

سرویس دهی پاد ویرا پیامک جهت ارائه خدمات منوط به سرویس دهی اپراتورهای مربوطه می باشد همچنین هزینه پرداخت شده برای فعالسازی سامانه به صورت دائمی نبوده و تعهد سرویس دهی تا مدت زمانی که سرویس و خدمات از سمت اپراتورهای مربوطه به پاد ویرا پیامک ارائه داده می شود، اعتبار خواهد داشت و در غیر اینصورت هیچ وجهی به کاربر عودت داده نمی شود و هیچ مسئولیتی متوجه پاد ویرا پیامک نمی باشد.

 1. فسخ سرویس دهی :
 • در صورتیکه کاربر یا نماینده محترم به بخشی یا تمام تعهدات خود عمل ننمایند، پاد ویرا پیامک می تواند با اخطار کتبی رعایت و اجرای دقیق مفاد قوانین را تقاضا نماید. چنانچه طرف مقابل ظرف مدت یک ماه علیرغم دریافت اخطار، تعهدات خود را ایفاء ننمود، پاد ویرا پیامک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ سرویس دهی را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺟﺮای سرویس دهی ﺧﺎرج از اراده پاد ویرا پیامک ﺑﺎﺷﺪ و اﺟﺮا و اداﻣﻪ آن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، سرویس دهی ﻓﺴﺦ ﻣﯽ شوﺪ.
 • با توجه به اینکه سامانه ی کاربری در زمان شارژ اعتبار، جهت تامین اعتبار به اپراتورهای مربوطه واریز می گردد، بعد از فسخ سرویس دهی از سوی کاربر، هیچگونه وجهی قابل برگشت به کاربر نخواهد بود.
 • با توجه به ماده های قابل فسخ؛ از زمان تحویل سامانه به کاربر، هیچ مبلغی به کاربر عودت داده نمی شود و پاد ویرا پیامک هیچ مسئولیتی از این حیث در قبال کاربر ندارد.
 • عودت وجه پنل : در صورت نارضایتی موجه خریدار از سامانه تا 7روز پس از خرید؛ چنانچه توسط کارشناسان پاد ویرا پیامک تایید شود، مبلغ پرداخت شده با کسر 9% مالیات به حساب بانکی خریدار قابل عودت است.
 1. حل اختلاف :

ﮐﻠﯿﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﺧﻼل اﺟﺮای سرویس دهی به وجود آید، چنانچه از طریق مذاکره و ارسال اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺣﻞ ﻧﺸﻮد، ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 • طرفین، اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻗﺮاردادی ﺧﻮد را اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ پاد ویرا پیامک در ﺷﻬﺮ اصفهان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده و ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ درﺻﻮرت ﺧﻼف در ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات ، دادﮔﺎه های ﻓﻮق ﺻﺎﻟﺢ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 1. قبول قوانین و مقررات :

ثبت نام بعنوان کاربر یا نماینده؛ به معنای پذیرش قوانین از سمت کاربر یا نماینده می باشد و نیاز به امضای نسخه فیزیکی قرارداد نیست ؛ فلذا این قوانین پس از ثبت نام، معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

 

تغییرات توافقنامه : توافقنامه استفاده از سرویس دهی پاد ویرا پیامک تابعی است از قوانین جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مجامع ناظر بر خدمات قابل ارائه پاد ویرا پیامک و از آنجا که این قوانین و توافقات در سطح کشور و بین الملل به طور آنلاین و ماهانه امکان تغییر دارند ، پاد ویرا پیامک حق تغییرات آتی در توافقنامه را بر خود محفوظ می داند و نسخه توافقنامه بروز شده را از طریق لینک به صفحه توافقنامه در وبسایت پاد ویرا پیامک در دسترس عموم قرار خواهد داد. ضمنا پاد ویرا پیامک مسئولیتی نسبت به اطلاع رسانی نفر به نفر در خصوص تغییرات احتمالی نداشته و خریدار می بایست موارد را عندالزوم با مراجعه به وب سایت پاد ویرا پیامک کنترل نماید.

قوانین پلیس فتا

header

“کاربر گرامی! لطفا متن زیر را با دقت مطالعه نمایید”

دقت نمایید کلیه پیامک های ارسالي شما تحت کنترل دقیق سیستم مانیتورینگ می باشد و از آنجایی که این سامانه جهت اطلاع رسانی، تبلیغات و موارد اینچنین طراحی شده، هرگونه پیامک با محتوای ذیل جرم محسوب شده و در صورت مشاهده، سریعا مراتب به صورت آنلاین به پلیس فتا گزارش خواهد شد و هیچ وجهی به کاربر عودت داده نمي گردد.

1– کلیه پیامک ها با محتوای غیر اخلاقی، توهین، شوخی، جوک، اعلام برنده شدن یا ارائه جایزه، سرکار گذاشتن از طریق پیامک (حتی دوستان و آشنایان)، اخاذی، ارسال پیامک از طرف بانک یا اپراتور ها (همراه اول و ایرانسل) و ارسال هرگونه پیامک که به نحوی فرستنده در آن مشخص نباشد.

2- کلیه پیامک ها در حوزه پزشکی، پیراپزشکی، دارویی، آرایشی – بهداشتی، ترک اعتیاد و … بدون مجوز رسمی از وزارت بهداشت و نامه کتبی از سازمان نظام پزشکی کشور.

3- ارائه تسهیلات و وام های بانکی، خرید و فروش فیش حج، تور های داخلی و خارجی بدون مجوز.

4- هرگونه پیامک که با اصول و مباني دين اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت داشته باشد.

5- پیامک هایی که باعث تشويش اذهان عمومي گردد و به اخلاق حسنه حاكم بر جامعه آسيب رساند.

6- پیامک هایی که با سياستهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور مغايرت داشته باشد.

7- ارسال پيامک هاي جعلي از طرف شرکت ها و بانک ها با محتواي مشترک گرامي شما برنده …. شده ايد و …

8- ارسال هرگونه پيامک از طرف نهاد هاي دولتي و امنيتي مانند مخابرات، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و…

9- تبليغ وب سايت ها، سرويس ها و يا کالاهايي که بر خلاف قوانين جمهوري اسلامي ايران مي باشند.

10- به دليل فيلترينگ شديد مخابرات، کاربر موظف است قبل از ارسال پيام انبوه، يک بار به صورت تست، متن مورد نظر را بر روي گوشي همراه خود ارسال نموده و از رسيدن آن به گوشي اطمينان حاصل فرمايد. در صورت فيلتر شدن پيام ها، اين سامانه مسئوليتي بر عهده نمي گيرد.

11- ارسال پیامک با محتوای فروش “زمین” در شمال کشور ممنوع بوده و در سایر نقاط، می بایست در متن پیامک، شماره ثابت ذکر گردد.

———————————-

بهتر است بدانید:

– روزانه بیش از 3 پنل کاربری به دلیل رعایت نکردن موارد فوق توسط سیستم هوشمند مانیتورینگ مسدود می گردد.

– تمامی کاربران موظف هستند از طریق بخش ارسال مدارک، هویت خود را در سامانه احراز نمایند در غیر این صورت پنل آن ها مسدود خواهد شد.

– در صورت درخواست مقامات قضایی، مدیریت سامانه موظف است اطلاعات کاربر خاطی را تحویل دهد.

———————————-

رعایت موارد امنیتی:
1- !بهترین مکان برای نگه داری از رمز عبور ذهن شما می باشد، لطفا این مسئله را جدی بگیرید
2- رمز عبور خود را هر 30 روز یک بار تغییر دهید.
3- از افشا کردن رمز عبور خود اکیدا خودداری کنید. رمز عبور خود را یک عبارت ساده (مانند : تاریخ تولد، شماره شناسنامه یا کد ملی، شماره تلفن یا موبایل و …) قرار ندهید و حتما در انتخاب رمز عبور، به طور همزمان از اعداد و حروف و کاراکتر های گوناگون استفاده کنید .
4- استفاده از مرورگر اینترنت اکسپلورر (IE) به طور کلی دارای نکات امنیتی بسیاری می باشد، در صورت استفاده از این مرورگر، پیامک های ارسالی چندین بار ارسال می شود و موارد مالی بسیاری برای شما به وجود می آید ، لطفا تحت هیچ شرایطی از این مرورگر استفاده نکنید.
5- پس از اتمام کار با سامانه، حتما از طریق گزینه خروج، به صورت کامل از سامانه خارج شوید.
6- در بخش خدمات هوشمند و در قسمت هشدار دهنده، می توانید گزینه اعلام ورود را انتخاب نمایید.

———————————-

نکات مورد توجه نمایندگان:
1- تمامی کاربران خود را با تماس تلفنی و دریافت مدارک شناسایی کنید، موارد بسیاری رخ داده است که به دلیل تخلف کاربران و مشخص نبودن هویت کاربر، نماینده به دادگاه احضار شده است.
2- مانیتور کردن پیامک های ارسالی و توجیه کاربران، از وظایف مهم نمایندگان می باشد.

———————————-

پذیرش موارد فوق در هنگام ثبت نام و رعایت آن در هنگام استفاده از سامانه بر تمام کاربران و نمایندگان ضروري می باشد

و در صورت عدم رعایت آن، تمامي مسئوليت متوجه خود فرد خواهد بود.

******

اطلاعیه ارسال پیامک تست:

همیشه قبل از ارسال پیامک انبوه، یک پیامک تستی به خطوط همراه اول و ایرانسل از همان سرشماره ارسال نمایید؛ درغیر این صورت مسئولیت نرسیدن پیامک های ارسالی برعهده ارسال کننده خواهد بود.

ضمنا پیامک های ارسالی این سامانه تحت کنترل دقیق هستند؛ ارسال هرگونه پیامک غیرمتعارف، نظیر شکایت، پزشکی، جوک، برنده شدن جایزه (هر نوعی؛ طرح هزاران لبخند یا از سوی اپراتورها و …) و دریافت اطلاعات بانکی یا مشخصات اشخاص، ارسال پیامک سیاسی (با مجوز یا بدون مجوز)، هرگونه پیامک غیراخلاقی و … ممنوع می باشد.

******

اطلاعیه بازگشت پیامک های ارسال نشده:

به استحضار می رساند، با توجه به حجم بالای ارسال پیامک، اعتبار پیامک های ارسال نشده (شماره های بلک لیست) از 30 دقیقه تا حداکثر یک ساعت و نیم بعد از ارسال به صورت خودکار بازگشت داده شده و جزئیات آن در قسمت گزارشات ارسال و همچنین گزارشات مالی قابل مشاهده است.
ضمنا ارسال هایی که تا زمان فوق الذکر بازگشتی آن به صورت خودکار محاسبه نشده و هزینه آن عودت نگردیده است، تا حداکثر 24 ساعت پس از ارسال، میزان آن مشخص و اعتبار آن به صورت سیستمی بازگشت داده خواهد شد.
در صورتی که تا زمان فوق الذکر بازگشت اعتبار انجام نشده بود، خواهشمند است از طریق تیکت پشتیبانی اعلام فرمایید.
شایان ذکر است اختلال در ارائه دلیوری از سمت اپراتورها بوده و واحد فنی تمامی تلاش خود را انجام می دهد تا دراین مواقع، دلیوری ها را تا حداکثر 24 ساعت پس از ارسال مشخص کرده و اعتبار پیامک های ارسال نشده را به صورت سیستمی عودت نماید.

******

اطلاعیه لیست سیاه مخابراتی

فهرست